Music, We Choose You! - Actual Vode

Back to Top

การโหวตจริง

โหวตไปแล้ว จาก โหวต

รหัสที่ใช้แล้ว

วิธีการตรวจสอบรหัสที่ใช้โหวต
สามารถตรวจสอบได้โดยการนำรหัสไปเลือกโหวต Music BNK48
ถ้ารหัสถูกใช้โหวตให้ Music BNK48 จะขึ้นเวลาที่ได้ทำการโหวตไป (เวลาของญี่ปุ่น)
แต่ถ้าโหวตให้เมมเบอร์คนอื่นๆ จะขึ้นบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องหรือได้ถูกใช้ไปแล้ว
*** ปัจจุบันระบบการโหวตได้ปิดไปแล้ว ดังนั้นจะไม่สามารถเช็คได้แล้ว ***
Code Status Time